நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்
ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு
கௌசல்யா ஹார்ட், பாகம் 2 (பாசுரங்கள் 474 - 947)

nAlayira tivya pirapantam - English Translation
by Kausalya Hart, part 2 (verses 474-947)
In tamil script, unicode/utf-8 format