பிங்கலமுனிவர் செய்த
பிங்கலந்தையென்னும் "பிங்கல நிகண்டு"
பாகம் 1 (சூத்திரங்கள் 1-1101)

pingkala nikaNTu, part 1
of pingkala munivar
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 15 July 2015.
Feel free to send the corrections to the webmaster.