நம்மாழ்வார் அருளிய திருவாய்மொழி
(பாகம் 1 / பிரபந்த பாசுரம் 2791 - 3342)
கௌசல்யா ஹார்ட் அவர்களின்
ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடன்

tiruvAimozi of nammAlvAr -part 1 (pAcurams 2791-3342)
English Translation by Kausalya Hart
In tamil script, unicode/utf-8 format


This file was last updated on 20 Sept. 2015
Feel free to send corrections to the webmaster.