நம்மாழ்வார் அருளிய திருவாய்மொழி
(பாகம் 2 / பிரபந்த பாசுரங்கள் 3343 - 3892)
கௌசல்யா ஹார்ட் அவர்களின்
ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடன்

tiruvAimozi of nammAlvAr-part 2 (pAcurams 3343-3892)
English Translation by Kausalya Hart
In tamil script, unicode/utf-8 format

நம்மாழ்வார் அருளிய திருவாய்மொழி (பாகம் 2)
கௌசல்யா ஹார்ட் அவர்களின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடன்
Divyaprabandham - Thiruvaymozhi - Aaraam Pathu 3343 - 3452.


This file was last updated on 20 Sept. 2015
Feel free to send corrections to the Webmaster.