வேருக்கு நீர்
(சாகித்திய அகாதமி பரிசு பெற்ற நாவல்)
ஆசிரியர் : ராஜம் கிருஷ்ணன்

vErukku nIr (social novel)
of rAjam kirushNan
In tamil script, unicode/utf-8 format


This file was last updated on 10 Sept. 2015
Feel free to send the corrections to the webmaster.