பிங்கலமுனிவர் செய்த
பிங்கலந்தையென்னும் "பிங்கல நிகண்டு"
பாகம் 3 (சூத்திரங்கள் 2311 -3030)

pingkala nikaNTu, part 3
of pingkala munivar
In tamil script, unicode/utf-8 format