அகநானூறு: மணிமிடை பவளம்
பாகம் 2b செய்யுள் 211-300
நாவலர், ந.மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் விளக்கவுரைகளுடன்

akanAnUru - part 2B (verses 211-300)
with commentary of nAvalar vEngkaTacAmi nATTAr
In tamil script, unicode/utf-8 formatThis file was last updated on 20 Nov. 2015
Feel free to send corrections to the webmaster.