முத்தப்பச் செட்டியார் அருளிய
ஜெயங்கொண்டார் சதகம்

jeyangkonTAr catakam
of muttappac ceTTiyAr
In tamil script, unicode/utf-8 format


This file was last updated on 4 Feb. 2016.
Feel free to send corrections to the webmaster.