பகவத் கீதை-
சுப்ரமணிய பாரதியாரின்
முன்னுரையும் விளக்க உரையும்

pakavat kItai - notes, commentary
by ci. cupramaNiya paratiyAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

பகவத் கீதை-
பாரதியாரின் முன்னுரை


This file was last updated on 6 March 2016.
Feel free to send corrections to the webmaster.