புறநானூறு -பாகம் 2A (201முதல் 270வரை)
ஒளவை சு. துரைசாமிப் பிள்ளை
அவர்கள் எழுதிய விளக்கவுரையுடன்

puranAnUru, part 2A (verses 201-270)
with the notes of auvai turaicAmi piLLai
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 20 Feb. 2016.
Feel free to send corrections to the webmaster.