புறநானூறு -பாகம் 2B (271 முதல் 340 வரை)
ஒளவை சு. துரைசாமிப் பிள்ளை
அவர்கள் எழுதிய விளக்கவுரையுடன்

puranAnUru, part 2B (verses 271-340)
with the notes of auvai turaicAmi piLLai
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 22 feb. 2016.
Feel free to send corrections to the webmaster.