புறநானூறு -பாகம் 2C (341முதல் 400 வரை)
ஒளவை சு. துரைசாமிப் பிள்ளை
அவர்கள் எழுதிய விளக்கவுரையுடன்

puranAnUru, part 2C (verses 341-400)
with the notes of auvai turaicAmi piLLai
In tamil script, unicode/utf-8 format