"பாரதியும் உலகமும்"
செந்தமிழ்ச் செல்வர் ம. ப. பெரியசாமித் தூரன்

pAratiyum ulakamum
by M.P. periyacAmit tUran
In tamil script, unicode/utf-8 format


This file was last updated on 24 March 2016.
Feel free to send corrections to the Webmaster.