கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் இயற்றிய
இராமாயணம் - காண்டம் 4
கிட்கிந்தா காண்டம் - இரண்டாம் பகுதி /படலங்கள் 8-16

rAmAyaNam of kampar
canto 4 (kishkintA kAnTam), part 2
(paTalams 8-16, verses 4219-4846)
In tamil script, unicode/utf-8 format
This file was last updated on 2 June 2016.
Feel free to send corrections to the Webmaster.