கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் இயற்றிய
இராமாயணம் - காண்டம் 5
சுந்தர காண்டம் (முதல் பகுதி) /படலங்கள் 1-6

irAmAyaNam of kampar
canto 5 (cuntara kAnTam), part 1
(paTalams 1-6, verses 4847 - 5536)
In tamil script, unicode/utf-8 format
This file was last updated on 24 June 2016.
Feel free to send corrections to the webmaster.