கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் இயற்றிய
இராமாயணம் - காண்டம் 5
சுந்தர காண்டம் (இரண்டாம் பகுதி) /படலங்கள் 7-15

irAmAyaNam of kampar
canto 5 (cuntara kAnTam), part 2
(paTalams 7-15, verses 5537 - 6185)
In tamil script, unicode/utf-8 format
This file was last updated on 30 June 2016.
Feel free to send corrections to the Webmaster.