கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் இயற்றிய
இராமாயணம் - யுத்த காண்டம்
முதல் பகுதி /படலங்கள் 1- 9

rAmAyaNam of kampar
canto 6 (yutta kAnTam), part 1
(paTalams 1-9, verses 6186-6986)
In tamil script, unicode/utf-8 format
This file was last updated on10 September 2016.
Feel free to send corrections to the webmaster.