கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் இயற்றிய
இராமாயணம் - யுத்த காண்டம்
இரண்டாம் பகுதி /படலங்கள் 10-15

rAmAyaNam of kampar
canto 6 (yutta kAnTam), part 2
(paTalams 10-15, verses 6987-7761)
In tamil script, unicode/utf-8 format