கரிப்பு மணிகள் (சமூக நாவல்)
ஆசிரியர் : ராஜம் கிருஷ்ணன்

karippu maNikaL (social novel)
of rAjam kirushNan
In tamil script, unicode/utf-8 format


This file was last updated on 10 September 2016.
Feel free to send corrections to the webmaster.