வளையாபதி
பெருமழைப் புலவர் திரு பொ வே சோமசுந்தரனார்
விளக்கவுரையுடன்

vaLaiyApati
with the commentary of po.ve. cOmacuntaranAr
In tamil script, unicode/utf-8 format


This file was last updated on 25 November 2016.
Feel free to send corrections to the webmaster.