வேரில் பழுத்த பலா
(சாகித்திய அக்காதமி பரிசு பெற்ற படைப்பு)
சு. சமுத்திரம் எழுதியது.

vEril pazutta palA
of cu. camuttiram
In tamil script, unicode/utf-8 format





This file was last updated on 15 December 2016.
Feel free to send corrections to the webmaster,