கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் இயற்றிய
இராமாயணம் - யுத்த காண்டம்
நான்காம் பகுதி /படலங்கள் 21-25

irAmAyaNam of kampar
canto 6 (yutta kAnTam), part 4
(paTalams 16-21-25, verses 8573- 9069 )
In tamil script, unicode/utf-8 format
This file was last updated on 4 Jan. 2017
Feel free to send corrections to the webmaster.