கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் இயற்றிய
இராமாயணம் - யுத்த காண்டம்
ஆறாம் பகுதி /படலங்கள் 33-39

irAmAyaNam of kampar
canto 6 (yutta kAnTam), part 6
(paTalams 33-39, verses 9758 - 10534)
In tamil script, unicode/utf-8 format
This file was last updated on 30 Jan. 2017
Feel free to send corrections to the webmaster.