காக்கை விடு தூது
ஆசிரியர் : பாந்தளூர் வெண்கோழியார்
ச.வெள்ளைவாரணார் (தொகுப்பு)

kAkkai viTu tUtu
of pAntalUr veNkOziyAr, c. veLLaivAraNar (edited)
In tamil script, unicode/utf-8 format
This file was last updated on 15 Feb. 2017
Feel free to send corrections to the webmaster.