இலக்கியத்தில் இறை பக்தி
டாக்டர் மாநிலன்
(கி. ஜெகதீஸ்வரன்)

ilakkiyattil iRai pakti
by mAnilan
(ki. jekatIsvaran)
In tamil script, unicode/utf-8 format
This file was last updated on 17 April 2017.
Feel free to send the corrections to the webmaster