மலையருவி (நாடோடிப் பாடல்கள்)
பர்ஸி மாக்வீன் (சேகரிப்பு),
கி.வா.ஜகந்நாதன் (தொகுப்பு)
பாகம் 1 - ஆராய்ச்சி உரை

malaiaruvi (collection of folk songs)
compiled by Percy Macqueen and edited by ki.vA. jekannAtan
part 1 - research review
In tamil script, unicode/utf-8 format

மலையருவி
(நாடோடிப் பாடல்கள்)
பர்ஸி மாக்வீன் என்பவரால் சேகரிக்கப்பட்டவை
கலைமகள் ஆசிரியர் கி.வா.ஜகந்நாதன் தொகுப்பு
பாகம் -1 (ஆராய்ச்சி உரை)


This file was last updated on 20 April 2017.
Feel free to send corrections to the webmaster.