மலையருவி (நாடோடிப் பாடல்கள்)
பர்ஸி மாக்வீன் (சேகரிப்பு),
கி.வா. ஜகன்னாதன் (தொகுப்பு)
பாகம் -2 (பாடல்கள்)

malaiyaRuvi - folk songs collection
Parsi Macqueen (collection),
ki.vA. jakkannAtan (edited)
part -2 (songs)
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 20 April 2017
Feel free to send corrections to the webmaster.