"புதுக்கவிதையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்"
(சாகித்ய அகாதமி பரிசு பெற்ற நூல்)
ஆசிரியர்: வல்லிக்கண்ணன்

putuk kavitaiyin tORRamum vaLarcciyum
(Sahitya Academy Award winning work)
by vallikkaNNan
In tamil script, unicode/utf-8 format

"புதுக்கவிதையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்"
ஆசிரியர்: வல்லிக்கண்ணன்