சிறந்த கதைகள் பதிமூன்று
இந்திய மொழிகளிலிருந்து சிறந்த கதைத் தொகுப்பு
தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் வல்லிக்கண்ணன்

13 best short stories in Indian languages
Tamil translation by vallikkaNNan
In tamil script, unicode/utf-8 format

சிறந்த கதைகள் பதிமூன்று (1995)
தமிழில் - வல்லிக்கண்ணன்


This file was last updated on 15 May 2017.
Feel free to send corrections to the webmaster.