ஒரு மாமரமும் மரங்கொத்திப் பறவைகளும்
(சிறுகதைத் தொகுப்பு)
ஆசிரியர்: சு.சமுத்திரம்

oru mAmaramum marangkottip paRavaikaLum
by cu camuttiram
In tamil script, unicode/utf-8 format

ஒரு மாமரமும் மரங்கொத்திப் பறவைகளும்
(சிறுகதைத் தொகுப்பு)
ஆசிரியர்: சு.சமுத்திரம்This file was last updated on 31 May 2017.
Feel free to send corrections to the Webmaster,