தலைமலைகண்டதேவர் இயற்றிய
"மருதூரந்தாதி" : மூலமும்
ஆறுமுக நாவலர் உரையும்

marutUrantAti of talaimalaikaNTa tEvar
with notes of Arumuka nAvalar
In tamil script, unicode/utf-8 format

தலைமலைகண்டதேவர் இயற்றிய "மருதூரந்தாதி"
மூலமும் ஆறுமுக நாவலர் உரையும்


This file was last updated on 3 June 2017.
Feel free to send corrections to the webmaster.