மதுரை ஐயம்பெருமாள்
இயற்றிய "பாண்டிமண்டல சதகம்"

pANTi maNTala catakam
of maturai aiyamperumAL
In tamil script, unicode/utf-8 format

மதுரை ஐயம்பெருமாள்
இயற்றிய "பாண்டிமண்டல சதகம்"


This file was last updated on 20 June 2017
Feel free to send corrections to the webmaster.