துளசி மாடம் (சமூக நாவல்)
தீபம் நா. பார்த்தசாரதி

tuLaci mATam (novel)
by tIpam nA. pArtacArati
In tamil script, unicode/utf-8 format

துளசி மாடம்
(ராஜா அண்ணாமலை இலக்கியப் பரிசு பெற்றது)
நா. பார்த்தசாரதி