சோழ மண்டல சதகம்
ஆசிரியர் வேளூர் ஆத்ம நாத தேசிகர்

cOza maNTala catakam of
vELUr AtmanAta tEcikar
In tamil script, unicode/utf-8 format

சோழ மண்டல சதகம்
ஆசிரியர் வேளூர் ஆத்ம நாத தேசிகர்


This file was last updated on 28 Oct 2017.
Feel free to send corrections to the webmaster,