எங்கே போகிறோம்?
(வானொலி சொற்பொழிவுகள்)
தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார்

engE pOkiROm?
a collection of essays by
kunRakkuTi aTikaLAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

எங்கே போகிறோம்?
தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார்