முது மொழிக் காஞ்சி
சுந்தர சண்முகனார் உரையுடன்

mutumozik kAnjci
with meaning by cuntara caNmukanAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

முது மொழிக் காஞ்சி
சுந்தர சண்முகனார் உரையுடன்