சமணமும் தமிழும் (முதல் பாகம்)
மயிலை சீனி. வேங்கடசாமி

camaNamum tamizum (part I)
of mayilai cIni vEngkaTacAmi
In tamil script, unicode/utf-8 format

சமணமும் தமிழும் (முதல் பாகம்)
மயிலை சீனி. வேங்கடசாமி