பொருநராற்றுப்படை விளக்கம்
கி. வா. ஐகந்நாதன்

porunarARRuppaTai viLakkam
of ki.vA. jakannAtan
In tamil script, unicode/utf-8 format

பொருநராற்றுப்படை விளக்கம்
கி. வா. ஐகந்நாதன்


This file was last updated on 17 Dec. 2017
Feel free to send the corrections to the webmaster.