சூளாமணி - பாகம் 2
(கல்யாணச் சருக்கம்,
அரசியற் சருக்கம்)
ஆசிரியர் : தோலாமொழித் தேவர்

cULAmaNi - part 2
(kalyANac carukkam, araciyaR carukkam )
author: tOlAmozittEvar
carukkam 8 & 9, verses 827 - 1554
In tamil script, unicode/utf-8 format

சூளாமணி - பாகம் 2
ஆசிரியர் - தோலாமொழித் தேவர்


This file was last updated on 3 Jan. 2018.
Feel free to send the corrections to the webmaster.