அம்பலவாணக் கவிராயரவர்கள்
பாடிய "சதுரகிரி அறப்பளீசுர சதகம்"
ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு : கௌசல்யா ஹார்ட்

"aRappaLIswarar catakam" of
ampalavANa kavirAyar
English Translation: Kausalya Hart
In tamil script, unicode/utf-8 format