உமார் கயாம் (நாவல்)
எழுதியவர் நாரா. நாச்சியப்பன்
பாகம் 2 (அத்தியாயம் 25-47)

umAr kayAm (novel)
by nArA. nAcciyappan
part 2 (chapters 25-47)
In tamil script, unicode/utf-8 format

-------------

This file was last updated on 24 Jan. 2018.
Feel free to send the corrections to the webmaster.