அதிகமான் நெடுமான் அஞ்சி
கி.வா.ஜகந்நாதன்

"atikamAn neTumAn anjci"
of ki.vA. jakannAtan
In tamil script, unicode/utf-8 format

அதிகமான் நெடுமான் அஞ்சி
கி.வா.ஜகந்நாதன்


This file was last updated on 10 March 2018.
Feel free to send the corrections to the webmaster.