திருக்குறள் கலைஞர் உரை
கலைஞர் மு. கருணாநிதி

tirukkuRaL - urai
by kalaignar karuNaniti
In tamil script, unicode/utf-8 format

திருக்குறள் கலைஞர் உரை
கலைஞர் மு. கருணாநிதி


This file was last updated on 11 August 2018.
Feel free to send the corrections and comments to the webmaster.