ஊருக்குள் ஒரு புரட்சி
சு. சமுத்திரம் எழுதியது

UrukkuL oru puraTci
by cu. camuttiram
In tamil script, unicode/utf-8 format





ஊருக்குள் ஒரு புரட்சி
தமிழக அரசின் முதல் பரிசு பெற்ற நாவல்
சு. சமுத்திரம் எழுதியது


This file was last updated on 26 August 2018.
Feel free to send the corrections to the Webmaster.