நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம்
ஆழ்வார் பாசுரங்கள் - பாகம் 1
ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - கௌசல்யா ஹார்ட்

nAlAyira tiviya pirapantam
part 1 - first 1000 pAcurams
English Translation by Dr. Kausalya Hart
In tamil script, unicode/utf-8 format

Nālāyira Divya Prabhandam
Paśurams by Seven Azhvārs, Part 1 (pāsurams 1-947)
English Translation by Kausalya Hart
Emeritus Professor, University of California,
Berkeley, California. USA


This file was last updated on 4 Sept. 2018
Feel free to send the corrections to the webmaster.