நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம்
ஆழ்வார் பாசுரங்கள் - மூலம் - பாகம் 2
(இரண்டாம் ஆயிரம் பாசுரங்கள்)

Nālāyira Divya Prabhandam
Paśurams by Seven Azhvārs,
Part 2 (pāsurams 948 -2081)


This file was last updated on 4 Sept. 2018
Feel free to send the corrections to the webmaster.