நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம்
ஆழ்வார் பாசுரங்கள் - பாகம் 3 (மூன்றாம் ஆயிரம்)
ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - கௌசல்யா ஹார்ட்

nAlAyira tiviya pirapantam
part 3 - third 1000 pAcurams (2082 -2970)
English Translation by Dr. Kausalya Hart
In tamil script, unicode/utf-8 format

Nālāyira Divya Prabhandam
Paśurams by Seven Azhvārs, Part 3 (pāsurams 2082 -2970)
English Translation by Kausalya Hart
Emeritus Professor, University of California,
Berkeley, California. USA


This file was last updated on 5 Sept. 2018
Feel free to send the corrections to the webmaster.