நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம்
ஆழ்வார் பாசுரங்கள் - மூலம் - பாகம் 3
(மூன்றாம் ஆயிரம் பாசுரங்கள்)

Nālāyira Divya Prabhandam
Paśurams by Seven Azhvārs,
Part 3 (pāsurams 2082-2970)


This file was last updated on 6 Sept. 2018.
Feel free to send the corrections to the webmaster.