நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம்
ஆழ்வார் பாசுரங்கள் - பாகம் 4 (நான்காம் ஆயிரம்)
ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - கௌசல்யா ஹார்ட்

nAlAyira tiviya pirapantam
part 4 - Fourth 1000 pAcurams (2971 - 4000)
English Translation by Dr. Kausalya Hart
In tamil script, unicode/utf-8 format

Nālāyira Divya Prabhandam
Paśurams by Seven Azhvārs, Part 4 (pāsurams 2971 - 4000)
English Translation by Kausalya Hart
Emeritus Professor, University of California,
Berkeley, California. USA


This file was last updated on 5 Sept. 2018
Feel free to send the corrections to the Webmaster.