மாயூரநாதர் அந்தாதி
வே. முத்துஸாமி ஐயர் எழுதியது

mAyUranAtar antAti
by vE. muttucAmi aiyar
In tamil script, unicode/utf-8 format

மாயூரநாதர் அந்தாதி.
(அபயாம்பிகையார் துதிகளும், பொன்னி ஆற்றின்
போற்றிச் சிலேடைப் பதிகமும் கூடியது)


This file was last updated on 6 Sept. 2018.
Feel free to send the corrections to the webmaster.